WeLive Project
Uusi tapa tehostaa julkishallintoa yhdessä kehitettyjen mobiilipalveluiden avulla
Vuonna 2010 julkaistu EU eGovernment Benchmark Report toteaa, että nykyiset julkiset palvelut on kehitetty hallinnollisista lähtökohdista, eikä käyttäjien tarpeita varten. Tämän vuoksi palveluiden käyttöaste on matala. Julkishallinnon tulisi kyetä vastamaan tärkeisiin sosio-ekonomisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, työttömyyteen, liikkuvuuteen, turvallisuuteen ja ympäristösuojeluun. Lisäksi kansalaiset odottavat merkittäviä elämää helpottavia ja tehostavia parannuksia sekä heille paremmin kohdistettuja palveluita, mikä ennustaa heikkoa menestystä perinteisellä mallilla kehitetyille sähköisille palveluille. Kansalaiset eivät enää tyydy olemaan palveluiden käyttäjiä, vaan haluavat olla myös mukana kehittämässä niitä.
Yhteistyöllä julkisten ja yksityisten tahojen välillä sekä kansalaisten aktiivisella osallistumisella voidaan saavuttaa mullistavia muutoksia kaupunkien ja alueiden hallinnoinnissa. Tavoitteenamme olkoon kaupunkiympäristöjen muuttaminen hyvinvoinnin, innovoinnin ja talouskasvun keskittymiksi. Tämä vaatii tehostamistoimien lisäksi myös sosio-ekonomisten tarpeiden sekä kaikkien sidosryhmien toiveiden huomioimista.
ICT-palveluita hyödyntävä Avoin ja Yhteinen Hallinto on resepti, jolla saadaan aikaiseksi "enemmän vähemmästä". Julkishallinto ei voi olla enää ainoa julkisten palveluiden toimittaja. Tarvitaan keinoja, joilla kansalaiset ja yritykset innostuvat ottamaan aktiivisen roolin kehitystyössäja kokevat sen palkitsevaksi. Yhteistyötä julkisten ja yksityisten tahojen välillä on kannustettava, jotta julkishallinnon tueksi syntyisi kestäviä ja talouskasvua kiihdyttäviä toimintamalleja.
WeLive-projekti syntyi vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. WeLive pyrkii muuttamaan nykyisin sovellettavan e-Goverment -mallin "we-Goverment" -malliksi, missä kaikkia julkishallinnon sidosryhmiä, erityisesti kansalaisia ja paikallisia yrityksiä, kohdellaan kuten yhteistyökumppaneita ja palvelutoimittajia tavallisen loppukäyttäjäroolin sijasta. WeLive mahdollistaa myös ns. "t-Goverment" (Transformational Government) -mallin antamalla sidosryhmille tekniset työkalut yhteisen lisäarvon tuottamiseen. Lisäksi WeLive noudattaa "l-Goverment" (Lean Goverment) periaatteita pyrkimällä tekemään enemmän vähemmällä ja antamalla useampien tahojen osallistua kehitystyöhön, jolloin julkishallinnolle jää lähinnä koordinoijan ja kehitysalustojen ylläpitäjän rooli. WeLive soveltaa myös täysin "m-Goverment" -mallia, missä kehitetyt julkiset palvelut toimitetaan mobiilisovelluksina. Näin ollen WeLive siis tarjoaa uuden e-Goverment -konseptin sekä tekniset työkalut, joilla kaupunkiympäristöjen sidosryhmät voivat johtaa uusien julkisten palveluiden innovointia ja luoda käyttävissä olevista resursseista talouskasvua ja työllistymistä kiihdyttäviä artifakteja.
WeLive tarjoaa uuden avoimen mallin julkisten palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttöönottoon perustuen tutkimusorganisaatioiden, yritysten, julkishallinnon ja kansalaisten yhteistyöhön (ns. quadruple helix -malli). WeLive toimittaa uudenlaisen We-Goverment ekosysteemin, joka tarjoaa työkalut avoimia tietoaineistoja, palveluita ja innovaatioita varten. Työkalut on helppo ottaa käyttöön julkishallinnossa ja ne edistävät uusien kohdistettujen julkisten palveluiden syntymistä mahdollistamalla yhteisöllisen innovoinnin ja toteutustyön, mielekkään yhteistyön sidosryhmien välillä sekä kannustamalla sidosryhmiä ottamaan aktiivinen rooli palveluiden ympärille rakentuvassa arvoketjussa.
Lisää tarkempia tietoja löydät WeLive-projektin verkkosivulta osoitteesta http://www.welive.eu.